GrADS Data Server - top level - gfs_0p25_1hr_parafv3

GrADS Data Server - directory for /gfs_0p25_1hr_parafv3 : 2 entries1: gfs20210321/: dir

2: gfs20210322/: dir

back to parent directory


GrADS Data Server 2.0 (help using this server) . This page last updated 11Z 28 Jun 2022.