GrADS Data Server - top level - gfs_0p25_1hr

GrADS Data Server - directory for /gfs_0p25_1hr : 10 entries1: gfs20210606/: dir

2: gfs20210607/: dir

3: gfs20210608/: dir

4: gfs20210609/: dir

5: gfs20210610/: dir

6: gfs20210611/: dir

7: gfs20210612/: dir

8: gfs20210613/: dir

9: gfs20210614/: dir

10: gfs20210615/: dir

back to parent directory


GrADS Data Server 2.0 (help using this server) . This page last updated 10Z 15 Jun 2021.